Bytové domy

Příklady revitalizovaných bytových domů se zachovalými nebo kompenzovanými hnízdišti, které jste nám nahlásili. Pro větší přehlednost je možné vyhledávat zvlášť příklady panelových domů. Nechte se těmito příklady inspirovat a svoje zkušenosti nám spolu s fotodokumentací zašlete!Panelové domy   Ostatní domy • Eva Mikolášková, Teplice, ul. Habrová

  Panelový dům v Habrové ulici v Teplicích osadila dodavatelská firma dvěma čtyřkomorovými budkami z extrudovaného polystyrenu jako náhradu za původní hnízdiště v podstřešních dutinách, které musely být v důsledku úspor energie zaslepeny. Umístění budek na štítu domu v místě původních ventilačních otvorů, kterými byly dutiny odvětrávány je správné a je proto velmi pravděpodobné, že rorýsi nabízené náhradní hnízdiště přijmou.


 • Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm

  Již delší dobu se Správa CHKO Beskydy z pozice správního orgánu v rámci oblasti chráněné krajinné oblasti snaží prosazovat zachovávání hnízdišť rorýsů. Sama také šla aktivně příkladem, když v roce 2007 byla na budovu Správy v Rožnově pod Radhoštěm instalována čtyřkomorová dřevěná budka pro rorýse. Od té doby je každoročně obsazována, dokonce i v klimaticky nepříznivém roce 2013 bylo všech pět komor obsazeno. Místní populace rorýsů je velmi silná, dalších několik desítek párů hnízdí na blízkém kostele a mateřské školce. Do budoucna by tak s nalezením nájemníků do dalších budek na budově (o jejichž rozmístění Správa vážně uvažuje) určitě nebyl problém! Tato činnost SCHKO Beskydy byla oceněna v roce 2013 udělením certifikátu a plakety Přátelé rorýsů.


 • Ing. Maria Doubková, Přerov

  Paní Ing. Doubková byla do roku 2013 před svým odchodem do důchodu mnoho let referentkou Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova. V této pozici se díky neobvyklému osobnímu nasazení a příkladné spoluprácí s Moravským ornitologickým spolkem zasloužila o to, že Přerov je dnes dáván za vzor správné činnosti města při ochraně rorýsů. Díky paní Doubkové bylo zachováno několik desítek stávajících hnízdišť a vytvořeno i bezpočet nových hnízdních příležitostí. Činnost paní Doubkové byla oceněna u příležitosti jejího odchodu do důchodu v roce 2013 udělením plakety Přátel rorýsů.


 • Ornitologická stanice Muzea Komenského, Bezručova 10, Přerov

  ORNIS spolu s Moravským ornitologickým spolkem byl první odbornou organizací na Moravě, která se začala zabývat praktickou ochranou rorýsů. V roce 2007 vyvěsili pracovníci ORNISu na západní straně budovy v Bezručově ulici v Přerově první dřevocementovou rorýsí budku s třemi hnízdními dutinami, od té doby zde rorýsi každoročně hnízdí. V roce 2013 přibyla další budka stejného typu i na východní straně spolu s dvěma netopýřími budkami v rámci realizace venkovní expozice Pod jednou střechou - u příležitosti vernisáže této expozice byla ORNISu udělena plaketa Přátelé rorýsů a Náš soused netopýr.


 • Společenství vlastníků jednotek, Dolní náměstí 30, Olomouc

  V roce 2012 zastavili vlastníci historického bytového domu v centru Olomouce probíhající rekonstrukční práce na nové fasádě, aby umožnili vyhnízdění deseti párů jiřiček, které si našly ideální hnízdiště pod velkou římsou s ozdobnými prvky. Ačkoliv vlastníci důrazně požadovali realizaci fasády v provedení, které umožní hnízdění jiřiček i v dalších letech, stavební firma počátkem roku 2013 svévolně provedla nátěr fasády samoomyvatelnou barvou, včetně římsy, kde je toto opatření i ze stavebního hlediska naprosto nesmyslné, více jak metrová římsa nemá jak být ze spodní strany omývána. Jiřičkám tak hnízda v další sezóně padala. Po konzultacích s ČSO se vlastníci rozhodli nakoupit deset umělých hnízd pro jiřičky a instalovali první z nich na zkoušku. Zároveň si díky aktivitě paní Anity Petrů pořídili i jednu dřevocementovou budku pro rorýse, která krásně pasuje do malých okének pod římsou ? ihned po umístění, které bohužel proběhlo až v červenci, o místo rorýsi projevili živý zájem. Dokonce s jiřičkami svedli malou vzdušnou bitvu i o umělé hnízdo. Dá se tedy očekávat, že v příští hnízdní sezóně přibude pro rorýse v centru Olomouce další místo k hnízdění a v budoucnu se snad i nabídka rozšíří o další budky. Jde vidět, že i na historických budovách se s trochou dobré vůle dá žít s rorýsi i jiřičkami pod jednou střechou. SVJ je od roku 2013 držitelem plakety Přátelé rorýsů.


 • Magistrát města Přerova, ul. Bratrská, Přerov

  Jedny z prvních dřevocementových budek pro rorýse v ČR byly instalovány v roce 2008 díky dobré vůli představitelů města a městského úřadu v Přerově přímo na budově Magistrátu, v dvorním traktu ulice Bratrská. V několika dřevocementových budkách zde pravidelně již několik let hnízdí početná kolonie rorýsů a každoročně do těchto hnízd také pracovníci záchranné stanice ORNIS přidávají adoptivním rodičům k vyvedení nevzletná mláďata rorýsů zachráněná (nejen) občany Přerova. Úsilí Magistrátu města Přerova o aktivní ochranu rorýsů bylo v roce 2013 oceněno udělením plakety Přátelé rorýsů.


 • Ing. Dušan Gadas, sídliště Hromůvka, Hranice na Moravě

  Když při plánování rekonstrukce panelového domu č.p. 1882 na sídlišti Hromůvka vyvstala potřeba úplně zrušit odvětrávání dvojité střechy, navrhl po konzultacích s ornitology projektant Ing. Gadas náhradou za zaslepené otvory pro rorýse náhradní hnízdiště zabudováním celých XPS budek do zesíleného pásu zateplení atiky. Tímto neobvyklým a i esteticky zajímavým řešením vzniklo celkem 40 náhradních hnízdních dutin pro rorýse na štítové zdi domu. Investor díky tomu získal na tento zásah na registrovaném významném hnízdišti výjimku Krajského úřadu a celá rekonstrukce byla provedena na podzim 2012. Před konečným uzavřením původních otvorů byl ještě prostor prohlédnut odborníky a kvůli možnému výskytu netopýrů byly některé otvory přes zimu ještě opatřeny jednosměrnou uzávěrou.


 • Ing. Petr Volčík, obec Václavov u Bruntálu

  Po provedené rekonstrukci panelového bytového domu se na ČSO obrátil technický dozor stavebníka se žádostí o konzultaci k vyřešení mřížkou překrytých ventilačních otvorů. Díky dobré vůli stavebníka i investora (obce Václavov) byly nakonec všechny otvory v podstřeší úplně vyřezány a hnízdní možnosti pro rorýse byly i po rekonstrukci plně zachovány.


 • Jiří Pavelka, Rožnov pod Radhoštěm

  Zásadní zásluhu na vyvěšování speciálních rorýsích budek vlastní konstrukce v Rožnově má dobrovolný spolupracovník CHKO Beskydy, Jirka Pavelka. Vyvěšení těchto budek incioval, budky nechal vyrobit a pomáhal je instalovat. Úhradu budek částečně vyřizovala Správa CHKO Beskydy z PPK, financování ostatních si zajišťoval pan Pavelka sám. Celkem 12 dřevěných budek, každá pro 4 hnízdní páry rorýsů, bylo instalováno v Rožnově na budovu mateřské školy Na Zahradách (5 budek), na budovu Správy CHKO Beskydy (1 budka) a na objekt výzkumné stanice Osevy (5 budek). Další budka byla instalována také na budovu na Rožnovském náměstí. Všechny budky byly instalovány v období 2007 - 2008. Většinu z nich rorýsi ihned obsadili a od té doby zde pravidelně hnízdí mnoho párů. Za svou nezištnou snahu pomoci chráněným druhům byl Jiří Pavelka oceněn certifikátem a plaketou Přátel rorýsů.


 • Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Tř. 17. listopadu, Olomouc

  Na budovách Univerzity Palackého v rozrůstajícím se campusu na Třídě 17. listopadu hnízdilo vždy velké množství rorýsů. Bohužel při zateplování několika výškových budov kolejí a fakult v období 2006-2008 většina těchto hnízdních příležitostí zanikla. Díky přímé podpoře pana prof. Juraje Ševčíka, děkana Přírodovědecké fakulty se podařilo v roce 2013 instalovat na nově zrekonstruovanou budovu fakulty proti hlavní Menze dvě rorýsí budky z dřevobetonu, čímž vzniklo celkem šest hnízdních dutin. Pořízení budek bylo financováno ze studentského projektu na zlepšení prostředí na fakultě - Hýčkejte svou Alma mater. Díky této alespoň symbolické náhradě zaniklých hnízdišť byla problematika ohrožení rorýsů v rámci Univerzity široce medializována, bylo uspořádáno několik souvisejících přednášek a mnoho studentů i zaměstnanců si teprve díky tomu uvědomilo dnešní těžkou situaci rorýsů. Do budoucna je plánováno rozšíření instalovaných budek, které budou díky zaměření Katedry zoologie využívány i pro výzkum. Za snahu o aktivní pomoc rorýsům byl PřF UP Olomouc udělen certifikát a plaketa Přátelé rorýsů.


 • fa. Silva Art, Český Těšín, ulice Nová Tovární

  Na přelomu roku 2011/12, v rámci příprav rekonstrukce sídla společnosti Silva Art v Českém Těšíně zjistili vlastníci budovy, že zde hnízdí velká kolonie rorýsů. Firma Silva Art proto sama oslovila ornitology ze severomoravské pobočky ČSO (SOS) s žádostí o konzultaci možností zachování hnízdišť a následně při rekonstrukci na vlastní náklady nejen zachovala původní možnosti, ale dokonce nabídku hnízdišť ještě rozšířila! Jednoduchou úpravou vletových otvorů pomocí šikmo seříznuté plastové trubky tak po celém obvodu zrekonstruované budovy zůstalo zachováno několik desítek vhodných hnízdišť pro rorýse. Jak je vidět z fotografií Milana Bronclíka ze SOS, rorýsi tuto nabídku v hojné míře také využívají!


 • fa. Astacus a.s., Olomouc - Velký Újezd

  Když se při rekonstrukci bývalého kravína v obci Velký Újezd na olomoucku rozhodovali zástupci firmy Astacus (ing. Naswetter a dr. Troneček) jak naložit s nepoužívanými sloupy elektrického vedení, vymysleli velmi jednoduché a přitom účelné využití. Místo aby se staré sloupy složitě likvidovaly, umístili na ně budky pro rorýse. Stačilo tak jen sloupy odstrojit od starých kovových prvků a dřevěné budky vlastní výroby na ně umístit do jednoduché konstrukce. Tímto způsobem v areálu vznikl první rorýsí sloup na Moravě s celkem devíti hnízdními komorami. Další dvě budky o třech komorách pak majitelé umístili přímo na budovu kravína i na blízkou restauraci Farmářská bašta. Rorýsi tak získali ideální hnízdní možnosti přímo v areálu s chovem hospodářských zvířat, kde je zajištěna i velká nabídka hmyzí potravy. Díky tomuto chytrému řešení je šance na obsazení nových hnízdišť velmi vysoká. Firmě Astacus byl za vtipnou a (zatím) unikátní realizaci v roce 2014 udělen titul Přátel rorýsů.


 • Bohumil Kovařík, ulice Divišova, Olomouc

  Pan Kovařík si na nástavbu činžovního domu v centru Olomouce sám vyrobil rorýsovník na míru! Dvě hnízdní dutiny tak skvěle zapadly mezi květinové truhlíky za zábradlí balkónu. Majitel dokonce budky vybavil speciální komorou pro umístění webkamery a už se tak těší, že bude v sezóně pozorovat své nové nájemníky přímo v průběhu hnízdění. Budeme se těšit na jeho záběry! Za originální řešení i nadšení pro pomoc rorýsům získal v březnu 2014 pan Kovařík certifikát a plaketu Přátel rorýsů.


 • LANEX Olomouc s.r.o., Jižní Čtvrť IV, Přerov

  Při rekonstrukcích bytových domů se sedlovou střechou je ideálním opatřením pro zachování hnízdních příležitostí rorýsů úprava provětrávací lišty a římsy. Ukázkovou realizací tohoto typu byla např. rekonstrukce domu na Jižní čtvrti IV v Přerově. Tímto způsobem jsou zde připravena hnízdiště až pro 30 párů rorýsů, navíc jsou ve štítových stěnách zabudovány hned čtyři budky pro netopýry. Realizátorská firma LANEX Olomouc rekonstrukci provedla velmi zodpovědně, včetně vyřízení všech potřebných výjimek a zodpovědné přípravy stavby. Už od začátku zde byla také ukázková spolupráce s ornitology z MOS. Firma LANEX dlouhodobě a dobrovolně spolupracuje při stavebních realizacích s odborníky a její zodpovědný přístup k ochraně synantropních druhů ptáků a netopýrů na budovách jí v březnu 2014 vynesl ocenění Přátelé rorýsů.


 • Mgr. Martina Fialová, Koželužská ulice, Olomouc

  V dvorním traktu činžovního domu v centru Olomouce rorýsi již několik let hnízdí v nabídnutých budkách. Ty zde ve spolupráci s ornitologem Adrianem Czerníkem na vlastní náklady umístila majitelka jednoho z bytů ihned po provedené rekonstrukci, při které se bohužel nepodařilo zachovat původní hnízdiště. Za nezištnou pomoc chráněnému druhu byla magistra Fialová v březnu 2014 oceněna certifikátem a plaketou Přátel rorýsů.


 • Jiří Šafránek, Přerov, Přerov

  Jméno Jiřího Šafránka je neodmyslitelně spjato s fungováním Moravského ornitologického spolku (MOS). Dlouholetý předseda a v současnosti místopředseda a čestný předseda MOSu má ohromné zásluhy na praktické ochraně ptáků (zejména rorýsů) na Přerovsku. Díky jeho nikdy neutuchajícímu entuziasmu je dnes ochrana ptáků v Přerově samozřejmostí nejen při rozhodování městského úřadu, ale díky jeho mediální angažovanosti a profesionalitě i v běžném povědomí široké veřejnosti. Přerov je tak dnes právem dáván za vzor fungování města ve vztahu k zodpovědné ochraně nejen ptačích synantropních druhů. Mezi největší úspěchy z posledních let tak patří nejen desítky realizací ohleduplných rekonstrukcí budov (např. na Jižní Čtvrti, zimním stadiónu, několika přerovských školách apod.), ale např. i úpravy nebezpečných skleněných ploch ve městě nebo rekonstrukce Tyršova mostu s hnízdištěm vlaštovek. Za ohromné zásluhy při praktické ochraně populací synantropních ptáků byl Jiří Šafránek oceněn v roce 2014 certifikátem Přátel rorýsů.


 • SVJ, ulice Jaselská, Přerov

  Důkazem toho, že i na historické řadové zástavbě v centru měst je možné zachovávat hnízdní a úkrytové možnosti pro chráněné synantropní druhy ptáků a netopýrů je realizace rohového domu ulice Jaselská v Přerově. Při rekonstrukci v roce 2013 zde byly zachovány hnízdní možnosti rorýsů na dvou původních místech šikminy střechy. Za zbývající hnízdiště (2-3 párů) v římse, která musela být kompletně zrekonstruována, byly na stejném místě instalovány dvě čtyřkomorové budky, navíc pod nimi přibyly i dvě netopýří budky.


 • SVJ, ulice Želatovská, Přerov

  Jednoduchá úprava římsy a provětrávací mřížky stačila na bytovém domě na ulici Želatovská v Přerově k zachování hnízdních příležitostí až pro 40 párů rorýsů. Na domě byly při předchozím zoologickém průzkumu zjištěny i stopy po výskytu netopýrů, proto byly při rekonstrukci do vrstvy zateplení na jiží straně zabudovány dvě budky pro netopýry z XPS a jedna speciální dřevocementová budka vhodná i pro zimování. Tento příklad je ukázkou ideálního provedení rekonstrukce s ohledem na chráněné druhy ptáků a netopýrů u podobných typů budov (starší bytový dům se sedlovou střechou).


 • Meopta - optika s.r.o., Přerov

  Firma Meopta dlouhodobě spolupracuje s ČSO na mnoha osvětových aktivitách. Její vynikající dalekohledy jsou nedílnou součástí výzbroje mnoha českých ornitologů. V roce 2015 vyústila tato spolupráce i ve společný projekt vyvěšení různých typů budek pro ptáky hnízdící na budovách přímo v areálu Meopty v Přerově. V hnízdní sezóně 2015 tak mohou na budovách Meopty zahnízdit nejen rorýsi ve třech trojkomorových rorýsovnících, ale i poštolky, jiřičky a jedna budka byla speciálně dovezena z Německa i pro netopýry! Za svou dlouhodobou aktivitu v propagaci ornitologie tak byla firmě Meopta na začátku roku 2015 udělena plaketa Přátel rorýsů!


 • Sluňákov - centrum ekologických aktivit , Horka nad Moravou

  Sluňákovský areál je dlouhodobě cílem mnoha zájemců o přírodu na olomoucku i místem konání mnoha zajímavých akcí (Soví a netopýří noci, Vítání ptačího zpěvu apod.), na kterých se podílí ČSO. V roce 2014 zde také v novém areálu Domu Přírody rozvěšeli místní pracovníci s dětmi a členy ČSO mnoho různých typů budek pro různé druhy ptáků - mimo jiné i pro rorýse přímo nad vchod do budovy Sluňákova. V roce 2015 tak byla Sluňákovu udělena plaketa Přátel rorýsů!


 • Ing. Rostislav Kyncl, Budišov nad Budišovkou

  Pan Kyncl se zasloužil o významné rozšíření hnízdních možností pro rorýse instalací budek na zemědělský objekt. Za svůj přístup byl pan Kyncl oceněn plaketou a certifikátem Přátel rorýsů.


 • Obec Karolinka,

  Když v roce 2016 žádala obec Karolinka na vsetínsku o dotace z programu OPŽP na zateplování budov, byl na několika z těchto objektů zjištěn významný výskyt rorýsů i netopýrů. Přístup vedení obce byl nadstandardně pozitivní a na mnoha objektech tak nejenže byly úkrytové a hnízdní možnosti zachovány, ale dokonce byly významně navýšeny např. instalací budek nad rámec povinností vycházejících z dotačních programů. Za příkladný přístup byla obec Karolinka oceněna certifikátem Přátelé rorýsů.


 • Valašské ekocentrum, ČSOP Valašské Meziříčí

  Při výstavbě areálu Valašského ekocentra pamatovali kolegové z ČSOP Val. Mez. i na rorýse a netopýry! Rorýsí i netopýří budky jsou tak přímo součástí budovy ekocentra a mnoho dalších úkrytů pro různé druhy synantropních živočichů je rozmístěno v okolním areálu. Certifikát Přátel rorýsů byl Valašskému ekocentru udělen v roce 2017.


 • Mateřská škola Zlín - Luční,

  Dřevěná budka pro rorýse byla na budovu MŠ instalována v rámci projektu školy na vybudování ptačí zahrady. Spolu s mnoha dalšími budkami pro různé druhy ptáků tak v zahradě školky slouží jak ptačím obyvatelům, tak dětem, které mohou dění v budce sledovat i pomocí webkamer! Za úsilí o pomoc s hnízděním (nejen) rorýsů byla MŠ oceněna certifikátem Přátelé rorýsů a brzy se stane i další Rorýsí školou (vlastně školkou :) ).


 • SVJ Hromůvka, č.p. 1887-1888-1889, Hranice

  Při rekonstrukci panelového bytového domu v Hranicích na sídlišti Hromůvka byly v plném rozsahu zachovány hnízdní možnosti pro početnou kolonii rorýsů. Za ukázkovou realizaci i za velmi vstřícný přístup bylo SVJ oceněno certifikátem Přátel rorýsů.


 • Základní škola Zlín-Malenovice,

  Dřevěné budky pro rorýse vyráběli rodiče některých dětí ze ZŠ. Vzhledem k tomu, že škola je již zateplená, instalovali děti s paní učitelkou Přílučíkovou budky na parapety oken 1. třídy. Tímto se škola zapojila do programu Přátel rorýsů a získala i certifikát Rorýsí školy!


 • Sociální služby města Moravská Třebová,

  Jako ideální místo pro umístění rorýsích budek byl v Moravské Třebové vybrán vysoký komín v areálu městských sociálních služeb. Rorýsi obsadili nabídnuté budky hned další rok po instalaci! Za pomoc rorýsům byl v roce 2017 udělen certifikát Přátelé rorýsů.