Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Jsou rorýsi ohrožení?

Naprostá většina rorýsů u nás (více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. Velikost české populace byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však klesá. Například Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %!

Odpověď tedy zní: ANO, ačkoli ve srovnání s některými dalšími druhy ptáků jsou relativně hojní a netrpí tolik ztrátou či zmenšováním rozlohy vhodného prostředí. Ovšem – plošné rekonstrukce domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický. Je nutné mít na zřeteli, že i nejběžnější volně žijící ptáci v městském prostředí mohou být ohroženi třeba jen naší lhostejností.

Zákonná ochrana

Stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků u nás je rorýs chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 48 tohoto zákona a podle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., která je jeho prováděcím předpisem, je rorýs zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený. Více o zákonné ochraně naleznete zde.

Vítanou pomůckou pro výkon státní správy je nepochybně Metodický pokyn, vydaný Ministerstvem životního prostředí 10.4.2009. Na základě metodického pokynu pak jednotlivé úřady na úrovni krajů nebo měst vydávají svá nařízení. Např. na území Prahy od 1. 2. 2010 platí Nařízení Magistrátu hl. m. Prahy č. 18/2009.

Při podezření na ohrožení rorýsů a jejich hnízdišť kontaktujte nejbližší inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) – viz kontakty.

o webu
kontakty